Skolebestyrelsens vedtagne principper

Følgende er vedtaget for Brønderslev Nord gældende fra 11. februar 2017 og frem. Øvrige principper er gældende indtil nye vedtages

Vikardækning

Det tilstræbes, at der altid bruges uddannet personale ved længerevarende, kendt fravær af det faste personale. (i udgangspunktet over 14 dage)

Sundhed

Det er vigtigt for elevernes læring og trivsel, at de møder ind undervisningsparate. Det indebærer en god søvnrytme og en fornuftig kost.

Kostpolitik

Det skal tilstræbes, at alle elever får optimale muligheder for at spise og drikke i løbet af skoledagen.

I skoledagen og i SFO tilstræbes det, at der ved aktiviteter leves op til en sund kostpolitik.

I tilfælde af en skolebod, så tilstræbes det at denne sikrer en sund kost. Dette betyder i udgangspunktet fuldkornsprodukter og ikke-sukkerholdige produkter. Skoleboden skal tilbyde en varieret kost. Der skal være en løbende dialog mellem elevrådet og udbyderen af skoleboden.

Bevægelse

Skolerne tilbyder aktiviteter, der prioriterer bevægelse i skolerne pauser og fag. Dette er ligeledes gældende for SFO/LBO. Skolerne, SFO og LBO indrettes i den udstrækning, det er muligt til dette såvel ude som inde i forhold til omgivelser og årstid

Vedtaget den 11. februar 2017

 

 

Timefordeling

 

 1. Klasserne tildeles vejledende timetal, jf. kommunal bestemmelse.
 2. Klasserne tildeles ekstratimer i udvalgte fag, jf. kommunal bestemmelse.
 3. Timer øremærkede enkelte elever gives til disse.
 4. Timer til skolebibliotek og IT, specialundervisning og AKT tildeles dels med timer bestemt på forhånd af ledelsen, dels med timer tillagt efter indstilling fra teamene.
 5. Timer ud over vejledende timetal og timer jf. stk. 4, tildeles ud fra en overordnet pædagogisk vurdering foretaget af ledelsen.

 

 

SHS – løbende evaluering

 

 1. Lærernes anvendelse af elevplaner samt den løbende evaluering danner grundlag for undervisningens tilrettelæggelse og for vurderingen af de enkelte elever.
 2. Resultatet af denne løbende evaluering samt elevplaner skal forelægges på de to årlige skole/hjem samtaler i klasserne.
 3. Som forberedelse til skole/hjem samtalen arrangerer klasselæreren i forbindelse med undervisningen en samtale med hver elev. I denne samtale sammenholdes elevens egen vurdering med klasselærerens vurdering.
 4. Grundlaget for skole/hjem samtalerne er elev/klasselærer samtalen sammen med vurderingerne. De tre involverede parter - elev, lærer og forældre – vil naturligt også i fællesskab drøfte opfyldelsen af de mål, der er sat for den enkelte elev, og fastsættelsen af nye mål.

Skolerejser

 

 1. I 8. og 10. klasse kan der arrangeres en elev- og forældrebetalt skolerejse.
 2. Elever og forældre kan i fællesskab, ved fx opsparing eller arrangementer, tilvejebringe midler til dækning af rejseudgifterne.
 3. Planer for opsparing drøftes i god tid med forældre. I planerne for finansiering tages hensyn til elever fra Thise Skole.
 4. Finansiering af skolerejsen er skolens økonomi uvedkommende.
 5. Skolerejsen skal have et indhold, så den udgør et supplement til den daglige undervisning.
 6. Tid og sted fastsættes af klasselæreren i samråd med årgangsteamet efter en forudgående drøftelse med elever og forældre.
 7. Skolerejsen kan foregå både i ind- og udland.

 

 

Skemalægning

 

 1. Ingen klasse må have mellemtimer.
 2. Klasserne bør have deres dansk- og klasselærer hver dag.
 3. De enkelte fags timer spredes over ugens dage, med mindre faglærerne ønsker sammenhængende timer.
 4. Klasserne bør møde så tidligt som muligt.
 5. Deletimer bør placeres således, at man har begge delehold før en fællestime.
 6. Klasserne bør have en ligelig fordeling af ugens timer på de enkelte dage.
 7. Det bør tilstræbes, at en skoledag ikke udelukkende består af ”læsefag”.

 

 

Lejrskole

 

 1. Skolen tager initiativ til det kommunalt betalte lejrskoleophold i 5. eller 6. klasse.
 2. Lejrskoleopholdet afholdes inden for landets grænser.
 3. Lejrskoleturens indhold og placering drøftes i god tid med både elever og forældre.
 4. Hovedformålet med lejrskoleophold bør være at udbygge elevernes viden om på forhånd valgte emner eller temaer.
 5. Tid og sted fastsættes af klasselæreren i samråd med årgangsteamet efter en forudgående drøftelse med eleverne.
 6. Lejrskoleopholdet afholdes inden for det af skolen fastsatte budget. Derudover kan der hos forældrene opkræves et af kommunen fastsat beløb til fortæring

 

 

Klassedannelse i bh.klasserne

 

 1. Der tilstræbes –
  1. 1. en ligelig fordeling mellem drenge og piger.
  2. at der er lige mange elever i hver klasse.
  3. en ligelig fordeling af børn med specielle behov.

 

 1. at klasserne er socialt velfungerende.

 

 

Karakter og standpunkt

 

 1. Elever og forældre skal mindst to gange årligt underrettes om elevernes udbytte af undervisningen.
 2. Underretningen kan gives mundtligt eller skriftligt.

 

 

Fagfordeling

 

 1. Det skal tilstræbes, at lærerne ved fagfordelingen får de fag, de har som liniefag eller har anden uddannelse i.
 2. Klassen bør have kvindelige og mandlige lærere.
 3. En lærer er så vidt muligt kun klasselærer for én klasse.
 4. Specielt i 1.-3. klasse tilstræbes det, at der er få lærere om klassen.
 5. Kristendomskundskab tildeles som hovedregel til klasselæreren.
 6. Som hovedregel skifter klassen lærere, når der skiftes til en ny afdeling.
 7. I kursuscenteret tilstræbes det, at lærerne har minimum 10 timer om ugen.
 8. I forbindelse med fagfordelingen tilstræbes det, at dansk-og matematiklærerne udpeges 1 år før skolestart i 1. klasse, således at lærerne kan tildeles timer, mens eleverne går i børnehaveklasse.

 

 

Ekskursion

 

 1. Alle klasser har mulighed for at lade en ekskursion indgå i undervisningen.
 2. Hovedformålet med ekskursioner bør være at udbygge elevernes viden om på forhånd valgte emner eller temaer.
 3. Ekskursioner forudsættes tilrettelagt således at eleverne til stadighed er under et betryggende tilsyn.
 4. Udgifterne, der dækkes af ekskursionskontoen er transportomkostninger, udgifter til entré samt evt. diæter til lærerne.
 5. Hver årgang tildeles et beløb til ekskursioner.
 6. Der kan opkræves et beløb pr. elev til forplejning ifm. ekskursionen.

 

 

Klassedannelse i forbindelse med klassedeling og klassesammenlægning

 

Klasserne nydannes som udgangspunkt efter 6. kl.

 1. Klassedannelsen sker på baggrund af en pædagogisk vurdering, foretaget af teamet omkring årgangen/afdelingen. De kommende klasselærere involveres så vidt muligt i processen.
 2. Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem drenge og piger i klasserne.
 3. De endelige klassedannelser besluttes af ledelsen med udgangspunkt i ovenstående.

 

I 10. KlasseCentret laves klasserne på tværs af de afleverende skoler. Klassedannelsen foregår i samarbejde mellem klasselærere og UU-vejleder.

 

 

Trusler og vold fra elever

 

 1. Alle medarbejdere har pligt til at gribe ind når andre udsættes for vold/trusler.
 2. Et overgreb mod en enkelt medarbejder behandles som et overgreb mod skolen.
 3. Et offer har krav på nødvendig støtte.
 4. En medarbejder har ret til at sige fra, når man føler, at de personlige eller sikkerhedsmæssige grænser er nået.